EU-taksonomia raportointi

Vuoden 2023  tilivuoden aikana ne rahoitusalan ulkopuoliset yritykset, jotka ovat velvollisia julkaisemaan ei-taloudellisia tietoja muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia koskevan direktiivin (NFRD, 2014/95/EU) mukaisesti, ovat myös velvollisia raportoimaan suorituksestaan EU-taksonomian osalta.

Vuodesta 2024 lähtien yritysten kestävyysraportointia koskeva direktiivi (CSRD, EU 2022/2464, määrittää yritykset, jotka on velvoitettu raportoimaan taksonomiaan liittyvistä tiedoista. CSRD tarjoaa myös paikan taksonomiatiedolle yrityksen toimintakertomuksessa.

Mitä EU-taksonomian raportointi vaatii yrityksiltä?

EU-taksonomia vaatii yrityksiä raportoimaan siitä, kuinka suuri osuus heidän keskeisistä suorituskykyindikaattoreistaan (KPI), jotka liittyvät liikevaihtoon, pääomamenoihin ja toimintamenoihinovatyhdenmukaisiaEU-taksonomian kanssa.

📋  Tämä tarkoittaa, että yritysten on dokumentoitava seuraavat asiat:

  • Yritys edistää merkittävästi vähintään yhtä EU-taksonomian määrittelemistä kuudesta ympäristötavoitteesta,
  • Yritys ei aiheuta merkittävää haittaa millekään muulle ympäristötavoitteelle,
  • Yritys noudattaa yritystasolla määriteltyjä vähimmäistason suojatoimenpiteitä.

Tämä edellyttää yrityksiä keräämään kestävyyteen liittyviä tietoja omista toiminnoistaan ​​ja toimittajiltaan.

💡 Lukusuositus: EU-taksonomia kaikki mitä sinun tulee tietää

Tietojen ja datan kerääminen EU-taksonomian raportointia varten

Vaadittavan tiedon määrä vaihtelee suuresti toimintojen välillä, minkä vuoksi on tärkeää tarkistaa, mitkä kriteerit koskevat yrityksen taksonomiakelpoisia taloudellisia toimintoja. Joissakin tapauksissa vaadittu tieto koskee kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa tai tuotteisiin tai palveluihin liittyvien teknisten tietojen keräämistä. Toisissa tapauksissa kriteerit vaativat  kansallisen tai EU-lainsäädännön vaatimustenmukaisuuden täyttämistä. Jälkimmäisessä tapauksessa on tarkistettava, että taustalla olevaa lainsäädäntöä noudatetaan.

Esimerkkinä on DNSH-kriteerit saasteiden ehkäisystä, jotka edellyttävät, että taloudellisen toiminnan piiriin kuuluvat tuotteet eivät johda vaarallisten kemikaalien valmistukseen tai käyttöön, jotka määritellään keskeisissä kemikaalilainsäädännoissäkuten REACH-asetuksessa (EC 1907/2006) Tämä on vaatimus, jossa sinun saattaa olla tarpeen tarkistaa omien toimittajiesi kanssa, käytetäänkö näitä aineita osissa tai materiaaleissa, joita he toimittavat.

Kuinka pitää kirjaa tiedoistasi

Ilmastonmuutoksen hillinnän (climate change mitigation, CCM) tavoitteen alla on jo määritelty 94 toimintaa ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen (climate change adaptation, CCA) tavoitteen alla 101 toimintaa.Yritysten on siis jo seurattava paljon tietoa, mukaan lukien taustalla olevan lainsäädännön muutoksia, joihin viitataan teknisissä arviontikriteereissä. Ympäristöä koskevan delegoidun säädöksen ja ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen julkaisemisen myötä kesäkuussa 2023 ilmastonmuutoksen hillitsemisen (CCM) ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen (CCA) alla lisättiin 7 lisätoimintaa ja 4 lisätoimintaa.

Ympäristöä koskevan delegoidun säädöksen ja ja ilmastoa koskevan delegoidun säädöksen julkaiseminen ja hyväksyminen lisäsivät myös toimintojen määrää lisäämällä 6 toimintoa veden ja meriympäristöjen kestävä käytön ja suojelu  sekä saasteiden ehkäisyn ja hallinnan  alaan ja 21 kiertotalouteen siirtymisen alalle  sekä biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen alaan.Informaation määrä, jota yritysten on seurattava, on kasvanut merkittävästi. EU-taksonomian luokittelusta ja raportoinnista kertova oppaamme antaa ohjeita siitä, kuinka työskennellä EU-taksonomian vaatimusten kanssa tehokkaasti.

Meidän opas EU Taxonomy from complex to compliance neuvoo tarkemmin, miten täytät EU-taksonomia vaatimukset.

Tehosta EU-taksonomian raportointia Ecobio Managerin avulla

Ecobio Manager auttaa sinua hallitsemaan vaatimuksia ja auttaa sinua käsittelemään kaikki EU-taksonomian raportointiin tarvittavat vaiheet. Ecobio Managerin taksonomiatyökalu on markkinoiden kattavin ratkaisu EU-taksonomian luokitteluun ja raportointiin ja se voi auttaa yksinkertaistamaan luokittelu- ja raportointiprosessia.

🚀 Ecobio Manager tarjoaa perusteellisen työprosessin:

  • omien toimintojen taksonomiakelpoisuuden ja taksonomian mukaisuuden arviointi;
  • linkittäminen taustalla olevaan asiaankuuluvaan lainsäädäntöön;
  • mahdollistaa käyttäjille arvioida vaatimuksenmukaisuutta oleellisen lainsäädännön suhteen;
  • ympäristöriskien arviointien toteutus ja dokumentointi;
  • valmiiksi luokiteltujen toimintojen yhdistäminen oleellisiin taloudellisiin tietoihin;
  • KPI-taulukoiden tuottaminen EU-taksonomian määrittelemien mallien mukaisesti.

Lue myös

CSRD Gap-analyysi eli kuiluanalyysi
CSRD

CSRD Gap-analyysi eli kuiluanalyysi

CSRD Gap-analyysi, jota myös kuiluanalyysiksi kutsutaan, on keskeisessä asemassa CSRD:n vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Perusteellisen Gap-analyysin suorittaminen on oleellinen ensiaskel kohti yritysvastuuraportointidirektiivin...

Lue lisää