CSRD

CSRD -Opas Euroopan energiasektorille

CSRD ohjaa kestävän kehityksen pyrkimyksiä energiasektorilla, liittyen maailmanlaajuiseen haluun saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet. Tämän myötä Euroopan energiasektori on käynnissä olevan muutoksen kärjessä.

Euroopan unionin johdolla myös energiasektorilla toimivat yritykset ovat siirtymässä kohti vihreämpää tulevaisuutta ja osana EU:n lainsäädäntöä yritysten on täytettävä tiukat kestävän kehityksen raportointivaatimukset, jotka on määritelty Yritysten kestävyysraportointidirektiivissä (Corporate Sustainability Reporting Directive, CSRD).

CSRD – Mitä energiayritysten on tiedettävä

CSRD, joka on osa Euroopan vihreän siirtymän suunnitelmaa, pyrkii parantamaan yritysten liiketoiminnan läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta laajentamalla kestävän kehityksen raportointivelvoitteita eri toimialoilla, mukaan lukien energiasektorin toimijat. Se korvaa Non-Financial Reporting Directive (NFRD) -ohjeistuksen ja tuo mukanaan uusia raportointistandardeja ja -ohjeita.

Vaatimukset energiayrityksille

Euroopassa toimivien energiayritysten on nyt raportoitava kattavasti ympäristö-, sosiaali- ja hallintoperusteisesta (ESG) suorituskyvystään.

💡 Tähän kuuluu:

 • kasvihuonekaasupäästöjen raportointi,
 • päästövähennystavoitteiden ilmoittaminen,
 • EU:n taksonomiatietojen raportointi,
 • energiatehokkuustoimenpiteet,
 • uusiutuvan energian käyttöönotto
 • ja sosiaaliset vaikutustoimenpiteet.

On huomioitava, että taksonomian tiedoksiantovaatimukset on raportoitava muiden ympäristötietojen ohella. Energia-alan yritysten liiketoiminta on usein taksonomiakelpoista (taxonomy-eligible) ja taksonomiamukaista (taxonomy-aligned), ja taksonomiaan soveltuvien toimintojen olemassaolo vaikuttaa myös olennaisesti energiayritysten kaksoisolennaisuusarviointiin ja niiden CSRD-raportoinnin rakenteeseen.

CSRD vaatii yrityksiä raportoimaan läpinäkyvästi kestävyysriskeistä ja -mahdollisuuksista, osana EU:n kunnianhimoisia ilmastotavoitteita ja siirtymää kohti hiilineutraalia taloutta.

Haasteet ja mahdollisuudet

Vaikka CSRD tuo mukanaan haasteita energiayrityksille tietojen keräämisen, raportoinnin tarkkuuden ja vaatimustenmukaisuuteen liittyvien kustannusten osalta, se tarjoaa myös merkittäviä mahdollisuuksia. Omaksumalla kestävyysraportoinnin velvoitteet ja vaaditut käytännön toimenpiteet, energiayritykset voivat parantaa mainettaan, rakentaa luottamusta sidosryhmiin, houkutella vastuullisia sijoittajatahoja ja edistää innovaatioita puhtaan energian ratkaisuissa.

CSRD-raportointi – Parhaat käytännöt energiayrityksille

Onnistuakseen CSRD-viitekehyksen mukaisessa raportoinnissa, energiayritykset voivat toteuttaa seuraavia hyviksi havaittuja käytäntöjä:

 1. Kehitä kattava kestävän kehityksen strategia: Määrittele selkeät kestävän kehityksen tavoitteet, jotka ovat yhdenmukaisia CSRD:n vaatimusten kanssa, ja integroi kestävän kehityksen periaatteet liiketoiminnan ytimeen.
 2. Sijoita tietojenhallintajärjestelmiin: Ota käyttöön ketterät tietojen keräämisen ja hallinnan järjestelmät seurataksesi ja raportoidaksesi asiaankuuluvat mittarit tarkasti.
 3. Osallista keskeiset sidosryhmät: Edistä avointa viestintää sidosryhmien kanssa, mukaan lukien sijoittajat, asiakkaat, työntekijät ja sääntelyelimet, kasvattaaksesi luottamusta ja vastuullisuutta.
 4. Ota innovaatiot haltuun: Tutki mahdollisuuksia innovaatioihin uusiutuvan energian teknologioissa, energiatehokkuusratkaisuissa ja kestävissä liiketoimintakäytännöissä pitkän aikavälin kasvun ja kilpailukyvyn edistämiseksi.
 5. Työskentele yhteistyössä toimialan kumppaneiden kanssa: Osallistu alan foorumeihin, tee yhteistyötä toimialan kumppanitahojen kanssa ja jaa parhaita käytäntöjä yhteisten haasteiden ratkaisemiseksi ja siirtymisen kiihdyttämiseksi kohti kestäviä energiaratkaisuja.

Energiasektorin siirtyessä kohti vihreämpää tulevaisuutta CSRD:n vaatimusten noudattaminen on keskeistä yrityksille, jotta ne pysyvät kilpailukykyisinä ja tulevaisuudenkestävinä toimijoina. Omaksumalla CSRD:n vaatimukset ja ottamalla proaktiivisen lähestymistavan kestävän kehityksen raportointiin, energiayritykset voivat asemoida itsensä edelläkävijöinä siirryttäessä kohti vähähiilistä taloutta edistäen samalla positiivista vaikutusta ympäröivään yhteiskuntaan ja ympäristöön.

Tehokas CSRD-raportointi Ecobio Managerin avulla

Digitaalinen raportointityökalu auttaa sinua vastaamaan velvoitteisiin ja käsittelemään onnistuneesti kaikki CSRD-raportoinnin vaatimat vaiheet. Ecobio Manager on markkinoiden kattavin ratkaisu CSRD-raportointiin ja se auttaa sinua yksinkertaistamaan raportointiprosessia

🚀 Ecobio Manager tarjoaa perusteellisen työprosessin:

 • oman liiketoiminnan taksonomiakelpoisuuden ja taksonomiamukaisuuden arvioimiseen;
 • linkitä toiminnot asiaankuuluvaan lainsäädäntöön;
 • auttaa käyttäjiä arviomaan yhdenmukaisuutta suhteessa relevanttiin lainsäädäntöön;
 • suorita ja dokumentoi ympäristöriskiarvioinnit;
 • valmiiksi luokitellut toiminnot voidaan yhdistää taloudellisiin tietoihin;
 • luo KPI-taulukot EU:n taksonomian määrittelemien mallien mukaisesti.
Ecobio Manager KPI-raportti

Lue myös

CSRD Gap-analyysi eli kuiluanalyysi
CSRD

CSRD Gap-analyysi eli kuiluanalyysi

CSRD Gap-analyysi, jota myös kuiluanalyysiksi kutsutaan, on keskeisessä asemassa CSRD:n vaatimustenmukaisuuden varmistamisessa. Perusteellisen Gap-analyysin suorittaminen on oleellinen ensiaskel kohti yritysvastuuraportointidirektiivin...

Lue lisää